Polityka prywatności

Klauzula informacyjna: dla Klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest : Energetix Sp. z.o.o. z siedziba przy Al. Korfantego 2, kod pocztowy: 40-004 Katowice, NIP: 2050000612

Inspektorem w Energetix Sp. z.o.o. jest NIE WYZNACZONO

Dane osobowe przekazane w przetwarzanie Administratorowi będą przetwarzane w celu: kontaktowym, marketingowym, kontaktowym po zakończeniu umowy, przekazania danych firmom współpracującym z Administratorem jedynie w zakresie działalności i zakresie wskazanym zapisami umowy lub przepisami prawa.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa( Urząd Skarbowy, Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Organy Nadzorcze itp.) lub inne podmioty współpracujące z Administratorem;
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego Serbii;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany na podstawie przepisów prawa lub uzasadniony okres wskazany przez Administratora;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, Podstawy prawne:

  • Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459)
  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 395)

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

W przypadku gdy dane osobowe będą zbierane od osoby innej niż dane osoby której dotyczą
(czyli np.: osoby upoważnione do odbioru przesyłki) przez Administratora Danych zgodę pobiera się od klienta.

Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor) zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.

Klauzula informacyjna: dla Pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest : Energetix Sp. z.o.o. z siedziba przy Al. Korfantego 2, kod pocztowy: 40-004 Katowice, NIP: 2050000612

Inspektorem w Energetix Sp. z.o.o. jest NIE WYZNACZONO

Dane osobowe przekazane w przetwarzanie Administratorowi Danych będą przetwarzane w celu: zatrudnienie, cel kontaktowy, prowadzenie rejestru pracowników, akt pracowniczych i ewidencji czasu ich pracy, zgłoszenie pracowników i członków ich rodzin do ZUS, aktualizacja zgłoszeń i przekazywanie danych o zwolnieniach, prowadzenie rozliczeń z pracownikami, wypłata wynagrodzeń naliczanie obciążeń oraz naliczanie składek do ZUS, archiwizacja, wysyłania rozliczeń na podany adres e-mail.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa( ZUS, Urząd Skarbowy, Towarzystwa Ubezpieczeniowe (dotyczy tylko osób korzystających z ubezpieczenia), Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Organy Nadzorcze itp.) lub inne podmioty współpracujące z Administratorem;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany na podstawie przepisów prawa czyli :50 lat [art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.), 50 lat [art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383)]

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o pracę jak i wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) – w szczeg. art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b,
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) – art. 1, 6 oraz 6a
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 t.j.) Dział III – Wynagrodzenia; ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) – art. 1, 6 oraz 6a;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor) zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.